Zapisz na liście
Stwórz nową listę

Drony a przepisy - zmiany w polskim prawie

2019-01-16
Drony a przepisy - zmiany w polskim prawie

Nowe przepisy dla dronów - Loty VLOS (ang. Visual Line of Sight- w zasięgu wzroku)


1. Dopuszczenie utraty kontaktu wzrokowego- w przypadku:

"a. dokonywania przez operatora kontroli parametrów lotu przekazywanych przez urządzenia będące wyposażeniem naziemnym modelu latającego,

b. przelotu za przeszkodą utrudniającą obserwację modelu latającego po wcześniejszym upewnieniu się, że przelot może odbyć się w sposób bezpieczny i z zachowaniem szczególnej ostrożności".

2. Lot na zasadach VLOS zakłada użycie przynajmniej jednego obserwatora- ujednolicenie interpretacji poprzedniego rozporządzenia, które niejasno regulowały czy obserwator może być tylko jeden czy więcej.

3. DLA OPERATORÓW Z UAVO usunięto przepisy odnośnie wykonywania lotów w bezpiecznej odległości poziomej- operatorzy z uprawnieniami UAVO VLOS będą mogli latać w terenie zabudowanym (nad budynkami), ludźmi, pojazdami i innymi użytkownikami przestrzeni powietrznej dbając jedynie o bezpieczną odległość, której definicja brzmi: 
"Bezpieczna odległość jest to odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, umożliwiająca uniknięcie kolizji, wynikająca z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania lotów oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji operatora".

3a. Loty rekreacyjne i sportowe (dla użytkowników bez uprawnień UAVO) - zakłada się zakaz latania bezpośrednio nad osobami, zwierzętami, przeszkodami i innymi statkami powietrznymi (zapewnienie bezpiecznej odległości poziomej)- przepis ten obowiązuje również loty w zasięgu VLOS modelami, których masa nie przekracza 0.6 kg;
Co ważne, modele o wadze <600 g zwolnione są z zapisów:

"3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu;
 4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora".

4. Utworzono nową kategorię lotów- FPV dronem o masie do 2 kg i wprowadzono do niej regulacje.

"W operacjach z widokiem z pierwszej osoby FPV operator wykonuje lot:
a) do wysokości nie większej niż 50 m AGL (Above Ground Level- nad poziomem morza),
b) w odległości poziomej nie większej niż 200 m od operatora,
c) w odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, d) osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu”.

Co ważne, spoglądanie na ekran tabletu/smartfona podczas lotu będzie dopuszczalny i nie będzie traktowany jako lot w zakresie BVLOS.

5. Ograniczenie zakazu lotów (lub możliwość lotów jedynie za zgodą dla operatorów z UAVO) do obiektów zaznaczonych w ramkach art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099) czyli:


Dodatkowo, zakazem są objęte loty nad:
„4) jednostkami wojskowymi i poligonami; 5) osobami i zgromadzeniami osób na wolnym powietrzu, niebędącymi w dyspozycji lub pod kontrolą operatora: 6) w strefie EP R40 Słupsk".

6. Z zachowaniem szczególnej ostrożności należy wykonywać:
"3) loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi i śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne".

7. Zwiększono odległość dla lotów rekreacyjnych/ sportowych do 500 m od terenu obiektu chronionego strefą P(dla dronów <0.6 kg). (dla przypomnienia: P (Prohibited) – strefy zakazane stworzone nad obiektami o znaczeniu strategicznym lub nad obiektami, których uszkodzenie mogłoby być tragiczne w skutkach (zakłady chemiczne, elektrownie itp.)

8. Konieczność uzyskania zgody na lot w strefie R (R (Restricted)– strefy o ruchu ograniczonym nad parkami narodowymi) jedynie bezpośrednio nad obszarem parku- zgoda zarządcy sfery nie jest potrzebna dla lotów w strefie R poza obszarem parku.

9. Poza tym:
"14) w przypadku operatora będącego osobą małoletnią loty wykonuje się pod nadzorem osoby dorosłej".


Nowe przepisy dla dronów - Loty BVLOS (ang. Beyond Visual Line of Sight- poza zasięgiem wzroku)1. Urządzenia latające oraz bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane w operacjach poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS, podlegają obowiązkowi wpisu do ewidencji statków powietrznych.

2. Loty w zasięgu BVLOS należy zgłaszać instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego co najmniej 7 dni przed wykonaniem lotu.

Dodano warunki, jakie takie loty muszą spełnić:

"Loty operacyjne, specjalistyczne lub szkoleniowe:
a) do wysokości nie większej niż 120 m nad poziomem terenu (AGL),
b) z prędkością nie większą niż 80 kts;
 
Loty automatyczne:
a) do wysokości 50 m AGL lub do wysokości 50 m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 100 m od miejsca wykonywania lotu,
b) wykonywane w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast lub osiedli wykonuje się za zgodą i na warunkach władz miejscowości lub miasta".

3. Poza tym BSP do lotów BVLOS dron musi być wyposażony:
"w oświetlenie antykolizyjne i pozycyjne jak na załogowym statku powietrznym określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy;
w urządzenia lub systemy zamontowane na jego pokładzie lub będące jego wyposażeniem naziemnym umożliwiające: a) zachowanie założonych parametrów lotu, b) bieżące monitorowanie parametrów lotu, w tym określenie: – toru lotu, – prędkości lotu, – wysokości lotu poprzez wysokościomierz barometryczny, – stopnia naładowania akumulatorów zasilających lub stopnia zużycia paliwa, – jakości i mocy sygnału łączności pomiędzy bezzałogowym statkiem powietrznym, a stacją zdalnego sterowania",

Wyposażenie BSP wykonujących loty automatyczne w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast lub osiedli:
"1) co najmniej 6 silników napędowych w przypadku bezzałogowego statku powietrznego będącego wielowirnikowcem; 2) spadochron ratunkowy, ograniczający do 69 J energię kinetyczną, wyzwalaną w chwili uderzenia bezzałogowego statku powietrznego w ziemię lub przeszkodę oraz dźwiękowy system ostrzegawczy, uruchamiane automatycznie lub zdalnie przez operatora w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej kontynuowanie lotu".

W kolejnym artykule poruszymy kwestię zmian dotyczących szkoleń i egzaminów UAVO.


Artykuł napisany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (..) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków.

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2019
pixel