Zapisz na liście
Stwórz nową listę

Certyfikat Kompetencji Pilota BSP - nowy egzamin na drona

2021-02-03
Certyfikat Kompetencji Pilota BSP - nowy egzamin na drona

 Certyfikat kompetencji pilota bezprzewodowych statków powietrznych to certyfikat uzyskiwany do lotów w podkategorii A2 kategorii otwartej. W okresie przejściowym, czyli od 1 stycznia 2021 roku do 1 stycznia 2023 roku, do tej kategorii kwalifikują się drony o wadze od 0,5 do 2 kg. Świadectwo kompetencji pilota BSP nie jest obowiązkowe, więc nie każdy, kto posiada drona o takiej wadze, musi ten dokument uzyskać. 

Certyfikat kompetencji pilota BSP - kto musi go zdobyć

W podkategorii A2, można latać bez certyfikatu, na zasadach podkategorii A3 czyli zachowując minimalna odległość od osób oraz budynków- wynoszącą 150 m. Co to oznacza w praktyce? Nie możliwe jest latanie w mieście, w każdym bardziej zaludnionym miejscu czy na wydarzeniu. Po uzyskaniu certyfikatu pilota BSP odległość ta zmniejsza się do 50 m. Świadectwo pilota BSP uprawnia więc operatora drona do latania w mniejszej odległości od ludzi, jak i do latania w mieście.

Jaki jest koszt zdobycia uprawnień na drona i gdzie uzyskać certyfikat BSP?

W odróżnieniu do szkolenia A1/ A3, certyfikatu BSP nie wykonuje się na stronie ULC, ale w wyznaczonych do tego szkółkach. Lista upoważnionych podmiotów jest na bieżąco aktualizowana i dostępna tutaj. Koszt certyfikatu może różnić się w zależności od szkółki, a jego cena to około 30 zł. Bardzo tanio jak na "dronowe" kompetencje, z czego można się jedynie cieszyć.

Warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać certyfikat kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych

Warunkiem uzyskania certyfikatu kompetencji pilota BSP jest zarejestrowanie się jako operator w systemie rejestracji ULC oraz  posiadanie aktualnych kompetencji A1/A3. Dodatkowo, wymaga się zaliczenia dodatkowego egzaminu (A2) z 3 przedmiotów, w ośrodku szkolenia -szkolenie praktyczne na drona, trzeba odbyć na zasadzie samokształcenia, a szkolenie teoretyczne można odbyć na zasadzie samokształcenia – materiały udostępnia ULC.

Należy spełnić warunki w następującej kolejności:

  1. Ukończyć szkolenie online na drona oraz zaliczyć egzamin w formie testu online, z wiedzy teoretycznej jak dla podkategorii A1 (szkolenie i egzamin dostępny po zarejestrowaniu się na stronie ULC).
  2. Ukończyć praktyczne szkolenie w trybie samokształcenia w zakresie warunków operacyjnych dla podkategorii A3 oraz złożyć oświadczenie o jego ukończeniu (wzór do pobrania).
  3. Zaliczyć dodatkowy egzamin z wiedzy teoretycznej przeprowadzanego przez właściwy organ lub przez podmiot uznany przez właściwy organ państwa członkowskiego rejestracji operatora bezzałogowego systemu powietrznego.

Szczegóły opisujemy poniżej.

Rejestracja drona i szkolenie operatora - punkt pierwszy

 

Rejestracja drona ulc i szkolenie A1/A3

Aby zarejestrować się w systemie jako pilot lub operator, wymagane jest najpierw utworzenie konta użytkownika – do jego otwarcia, będzie potrzebny e-mail oraz numer telefonu, w celu weryfikacji danych. Po zarejestrowaniu, uzyskuje się indywidualny numer przypisany do osoby (nie drona). Następnie wykonuje się proste szkolenie i uzyskuje certyfikat A1/A3. 

Szkolenie operatora drona w trybie samokształcenia - praktyczne dla podkategorii A3

Zakres samokształcenia z praktyki obejmuje:

(a) Przygotowanie do operacji UAS:

     (1) upewnij się, że:

  (i) wybrany ładunek jest kompatybilny z BSP używanym do operacji;

  (ii) strefa operacji BSP jest odpowiednia dla zamierzonej operacji; i

  (iii) BSP spełnia wymagania techniczne strefy geograficznej;

     (2) określ obszar operacji, na którym odbywa się zamierzona operacja zgodnie z UAS.OPEN.040;

     (3) określ obszar operacji z uwzględnieniem charakterystyki BSP;

     (4) zidentyfikuj ograniczenia opublikowane przez państwa członkowskie dla strefy geograficznej (np. Strefy zakazu lotów, strefy zamknięte i strefy o szczególnych warunkach w pobliżu strefy operacyjnej), a w razie potrzeby uzyskaj zezwolenie podmiotu odpowiedzialnego za takie strefy;

     (5) określ cele operacji BSP;

     (6) zidentyfikuj wszelkie przeszkody i potencjalną obecność niezaangażowanych osób na obszarze operacji, które mogłyby utrudniać zamierzoną operację BSP; i

     (7) sprawdź aktualne warunki meteorologiczne i prognozę na planowany czas operacji.

(b) Przygotowanie do lotu:

     (1) oceń ogólny stan bezzałogowego systemu powietrznego i upewnij się, że konfiguracja bezzałogowego systemu powietrznego jest zgodna z instrukcjami dostarczonymi przez producenta w instrukcji obsługi;

     (2) upewnij się, że wszystkie demontowane elementy BSP są odpowiednio zabezpieczone;

     (3) upewnij się, że oprogramowanie zainstalowane w BSP i w zdalnej stacji pilota jest najnowszym oprogramowaniem opublikowanym przez producenta BSP;

     (4) w razie potrzeby skalibruj przyrządy na pokładzie BSP;

     (5) zidentyfikuj możliwe warunki, które mogą zagrozić planowanej operacji BSP;

     (6) sprawdź stan baterii i upewnij się, że jest adekwatny do zamierzonej pracy bezzałogowego systemu powietrznego;

     (7) zaktualizuj system świadomości geograficznej; i

     (8) ustaw system ograniczenia wysokości, jeśli to konieczne.

(c) Lot w normalnych warunkach:

     (1) korzystając z procedur przewidzianych przez producenta w instrukcji obsługi, zapoznaj się z tym jak:

         (i) wykonać start;

         (ii) wykonać stabilny lot:

            (A) wykonać zawis nad punktem w przypadku wielowirnikowego BSP;

            (B) wykonać skoordynowane duże zakręty;

            (C) wykonać skoordynowane ciasne zakręty;

            (D) wykonać lot po prostej na stałej wysokości;

            (E) wykonać zmiany kierunku, wysokości i prędkości lotu;

            (F) wykonać lot podążając zaplanowaną ścieżką;

            (G) wykonać powrót BSP w kierunku pilota po umieszczeniu BSP w odległości, która nie pozwala już na rozróżnienie jego orientacji, w przypadku BSP wielowirnikowego;

            (H) wykonać lot poziomy z różną prędkością (krytyczna duża prędkość lub krytyczna niska prędkość) w przypadku BSP stałopłatów;

        (iii) utrzymać BSP poza strefami zakazu lotów lub strefami zamkniętymi, chyba że posiadasz zezwolenie;

        (iv) korzystać z zewnętrznych odniesień do oceny odległości i wysokości BSP;

        (v) wykonać procedury powrotu do domu – automatyczną lub ręczną;

        (vi) wykonać lądowanie; i

        (vii) wykonać procedurę chybionego lądowania w przypadku BSP stałopłatu; i

     (2) utrzymywać wystarczającą odległość od przeszkód;

d) Lot w warunkach odbiegających od normy:

        (i) kierowanie torem lotu UAS w sytuacjach odbiegających od normy;

        (ii) radzenie sobie z sytuacją, gdy urządzenie do pozycjonowania bezzałogowego systemu powietrznego jest uszkodzone;

        (iii) zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby na obszar operacji i podejmowanie odpowiednich środków w celu utrzymania bezpieczeństwa;

        (iv) zarządzanie wyjściem BSP ze strefy operacji określonej podczas przygotowań do lotu;

        (v) zarządzanie wtargnięciem załogowego statku powietrznego w pobliże obszaru operacji;

        (vi) zarządzanie wtargnięciem innego BSP na obszar operacji;

        (vii) wybieranie właściwego dla sytuacji mechanizmu ochronny;

        (viii) radzenie sobie z sytuacją utraty wysokości lub kontroli nad pozycją wywołaną zjawiskami zewnętrznymi;

        (ix) wznowienie ręcznego sterowania BSP, gdy systemy automatyczne czynią sytuację niebezpieczną; i

        (x) zarządzanie procedurą w przypadku utraty łącza.

(e) Odprawa, podsumowanie i informacja zwrotna:

        (i) przeprowadź podsumowanie operacji BSP; i

        (ii) określ sytuacje, w których zgłoszenie zdarzenia jest konieczne, i uzupełnij zgłoszenie.

 

Egzamin na pilota BSP

 Egzamin, o którym mowa w punkcie 3. może odbywać się on-line i będzie przeprowadzany przez uprawione ośrodki szkolenia (lista dostępna na stronie ULC i na bieżąco aktualizowana). Musi obejmować co najmniej 30 pytań wielokrotnego wyboru. Do zaliczenia należy uzyskać co najmniej 75% całkowitej liczby punktów. Należy wykazać wiedzę na temat technicznych i operacyjnych środków ograniczających ryzyko na ziemi, dotyczących, w odpowiednich proporcjach, następujących dziedzin:

 

Meteorologia:

(I) wpływ pogody na operacje z użyciem BSP:

   (A) wiatr (np. Skutki miejskie, turbulencje);

   (B) temperatura;

   (C) widzialność; i

   (D) gęstość powietrza;

(II) uzyskiwanie prognoz pogody;

 

Osiągi bezzałogowego systemu powietrznego w locie:

(I) typowa obwiednia operacyjna wiropłatów, stałopłatów i konstrukcji hybrydowych;

(II) masa i wyważenie oraz środek ciężkości:

   (A) świadomość ogólnej równowagi podczas mocowania gimbali i ładunków;

   (B) rozumienie, że ładunki mogą mieć różne właściwości, co może mieć wpływ na stabilność lotu; i

   (C) zrozumienie, że każdy inny typ BSP ma inny środek ciężkości;

(III) zabezpieczenie ładunku;

(IV) akumulatory:

   (A) zrozumienie źródła zasilania, aby zapobiec potencjalnym niebezpiecznym sytuacjom;

   (B) zapoznanie się z istniejącymi różnymi typami baterii;

   (C) rozumienie terminologii używanej w odniesieniu do baterii (np. Efekt pamięci, pojemność, współczynnik c); i

   (D) zrozumienie jak działa bateria (np. Ładowanie, użytkowanie, niebezpieczeństwo, przechowywanie); i

 

Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi:

(I) funkcje trybu niskiej prędkości;

(II) ocena odległości od ludzi; i

(II) zasada 1: 1.

 

Uzyskanie certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowych statków powietrznych

Po zaliczeniu egzaminu ośrodek szkolenia powiadamia ULC podając dane kandydata, przekazując protokół z egzaminu i oświadczenie o ukończeniu szkolenia praktycznego.

Aplikant otrzymuje certyfikat kompetencji pilota drona uprawniający do lotów w podkategorii A2. Certyfikat pojawi się na koncie pilota BSP obok innych uprawnień uzyskanych wcześniej. Okres obowiązywania i ważność kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego potwierdzonych egzaminem online z wiedzy teoretycznej oraz certyfikatu kompetencji pilota bezzałogowego statku powietrznego, zachowują ważność przez pięć lat.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o droNOWYCH przepisach i certyfikacji sprawdź nasz ostatni wpis. Odwiedź też nas na Facebooku, żeby być na bieżąco ;)

 

Pokaż więcej wpisów z Luty 2021
pixel